پرینت

پرداخت خسارت بيمه بدنه اتومبيل

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

 پرداخت خسارت بيمه بدنه اتومبيل

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بیمه بدنه

1- حضور خودرو خسارت دیده جهت بازدید كارشناس بیمه(قبل از هر گونه تعمیر)

2- اصل و تصویر بیمه نامه های بدنه و ثالث

3- اصل و تصویر مدارک مالکیت خودرو

4- اصل و تصویر گواهینامه

5- اصل یا تصویر برابر اصل شده کروکی مقامات نیروِی انتظامی

6- عکس از مواضع آسیب دیده توسط كارشناس بیمه

7- پرداخت خسارت به هر میزان الزاماً در وجه مالک خواهد بود و پرداخت خسارت بدون کروکی فقط یک بار در طول مدت اعتبار بیمه نامه میسر است .

8- بازدید سلامت خودرو پس از هر بار دریافت خسارت برای ادامه اعتبار بیمه نامه الزامیست .

• نکته مهم: امکان تغییر در مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت، بسته به نوع خسارت، میزان آن و همچنین نظر کارشناسان بیمه، وجود دارد