پرینت

پرداخت خسارت بيمه عمر و حوادث

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

پرداخت خسارت بيمه عمر و حوادث

مدارك لازم جهت پرداخت خسارت عمر و حوادث:

الف ) غرامت نقص عضو

1- گزارش مشروح حادثه كه توسط مقامات ذیصلاح مأمور رسیدگی به حادثه تنظیم گردیده و نام بیمه شده مصدوم و تاریخ وقوع حادثه در آن قید شده باشد .

2- گواهی پزشك معالج و یا پزشكی قانونی مبنی بر زمان شروع، پایان معالجات، احراز نقص عضو دائم و تعیین درصد آن و یا تأیید از كارافتادگی دائم و كلی بیمه شده.

3- عكس رادیولوژی عضو صدمه دیده قبل و بعد از معالجه بیمه شده.

4- گواهینامه رانندگی بیمه شده ( در صورتیكه حادثه ناشی از رانندگی شخص بیمه شده باشد).

5-تصویر برابر اصل شناسنامه بیمه شده .

6-تصویر مصدق حكم استخدامی و فیش حقوقی ماه قبل از حادثه بیمه شده .

7- سایر مدارك مورد نیاز  اعلامی از سوی كارشناس بیمه گر.

ب ) غرامت فوت

1- اصل یا تصویر مصدق رونوشت خلاصه وفات صادره توسط سازمان ثبت احوال كشور.

2-  اصل یا تصویر مصدق گواهی پزشكی قانونی یا آخرین پزشك معالج مبنی بر تعیین علت فوت و تاریخ آن.

3-  اصل یا تصویر مصدق گزارش حادثه (درصورت فوت ناشی از حادثه) كه توسط مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضایی تنظیم و نام بیمه شده متوفی و تاریخ وقوع حادثه در آن قید شده باشد.

4- تصویر مصدق كلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.

5- تصویر مصدق حكم استخدامی و فیش حقوقی ماه قبل از فوت بیمه شده متوفی.

6- در مورد بازنشستگان تصویر مصدق حكم بازنشستگی صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی كشوری .

7- سایر  مدارك مورد نیاز اعلامی از سوی كارشناس بیمه گر.