پرینت

پرداخت خسارت بيمه مهندسي

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

پرداخت خسارت بيمه مهندسي

 مدارك لازم جهت پرداخت خسارت بیمه نامه های تمام خطر نصب و پیمانكاران

·نامه اعلام خسارت بر اساس فرم ریزمتره و صورت كاركرد مالی

·صورت وضعیت قبل و بعد از وقوع حادثه که به تائید مشاور طرح رسیده باشد .

·صورت وضعیت مربوط به حادثه

·صورتجلسات كارگاهی مرتبط با حادثه

·صورتجلسه تنظیم شده توسط كارشناس بیمه گر كه به تایید بیمه گذار (كارفرما و پیمانكار)، ‌دستگاه نظارت و مشاور رسیده باشد .

·عكس و فیلم از محل حادثه واجزای خسارت دیده

·جدول زمانبندی پروژه

·پلن اصلی پروژه و نقشه های اجرائی پروژه مربوط به محل های خسارت دیده

·گزارش مستند مراجع ذیصلاح درخصوص مسائل مرتبط با خسارت وارده مثل هواشناسی (درصورتی كه حادثه ناشی از سیل، بارندگی و یا طغیان آب باشد)

·فهرست بهای پروژه

·پیمان و منضمات آن شامل شرایط عمومی،‌ خصوصی و فنی

·ضرایب پیمان

·مشخصات فنی کار

مدارك لازم جهت پرداخت خسارت بیمه نامه های ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاران – شكست ماشین آلات تجهیزات الكترونیكی و ریسك های تكمیل شده ساختمانی

.نامه اعلام و ادعای خسارت شامل علت وقوع حادثه، قطعات آسیب دیده و مبلغ مورد ادعا

.عكس و یا فیلم از مورد حادثه

.مستندات مربوط به ارزش مورد بیمه

.صورتجلسه بازدید خسارت كه به تأیید بیمه گذار رسیده باشد .