پرینت

منازل مسكوني

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

در اين بيمه نامه بنا به درخواست بيمه گذار واحد مسكوني ، علاوه بر خطرهاي آتش سوزي ، انفجار و صاعقه در برابر كليه خطرهاي اضافي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي گيرد و حق بيمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد .

انواع شرايط در بيمه هاي آتشسوزي:

تنظيم بيمه نامه اساسي ترين و مهمترين نقش رادر تعيين رابطه بيمه گر و بيمه گذار ايفا ميكند زيرا قرارداد بيمه است كه حدود تعهدات طرفين را مشخص كرده و بموجب آن بيمه گذار عهده دار پرداخت حق بيمه و بيمه گر متعهد جبران خسارت وارد به بيمه گذار مي شود با توجه به مراتب فوق شرايط بيمه نامه آتش سوزي مشتمل بر سه قسمت است:

شرايط عمومي،شرايط خصوصي و شرايط ويژه.

انواع شرايط در بخش راهنماي خريد بيمه آتش سوزي توضيح داده خواهد شد.

اصطلاحات معمول در بيمه آتش سوزي :

بيمه گر : شركت بيمه .

بيمه گذار : متقاضي خريد بيمه ( مشتری ).

مورد بيمه : منزل مسكوني .

حريق : آتش سوزي .

ارزش بنا : قيمت ساخت (ساختمان) بدون ارزش ملك.

واحد مسكوني : محلي كه براي كار و حرفه استفاده نمي شودو صرفاً‌ به منظور سكونت از آن استفاده مي شود.

خطر ياپوشش اصلي : شامل آتش سوزي (حريق) ، انفجار و صاعقه .

خطرات اضافي يا تبعي : شامل زلزله ، آتشفشان ، سيل ،سقوط بهمن ، طوفان ، شكست و تركيدگي لوله ، ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف ،سقوط هواپيما ، شكست شيشه ، سرقت اموال و اثاثيه منزل و برخي خطرات ديگر مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار ؛ پوشش هاي اضافي در بيمه نامه آتش سوزي وجود ندارد و تنها بادرخواست بيمه گذار به تعهدات بيمه نامه اضافه مي شود.