پرینت

مراكز اداري - تجاري

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

بيمه آتش سوزي  مراكز اداري - تجاري 


مراكز غير صنعتي مشتمل بر كليه فروشگاههاي تجاري ، تعميرگاهها  ،بيمارستانها ، اماكن عمومي ، ساختمان هاي اداري ، بنگاههاي معاملاتي ، مراكز پخش دارو ، فروشگاههاي مواد غذايي و پروتئيني ، آموزشگاهها ، مراكز خدماتي و ساير موارد مشابه مي باشد .

 ساختمان ، تاسيسات ، موجودي اثاث ثابت و دكوراسيون هر يك از مراكز ياد شده را مي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و نيز كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد شرکتهای بیمه ای به قيمت روز بيمه نمود .

بيمه نامه آتش سوزي مراكز غيرصنعتي

مراكز غير صنعتي مشتمل بر كليه فروشگاههاي تجاري ، تعميرگاهها  ، بيمارستانها ، اماكن عمومي ، ساختمان هاي اداري ، بنگاههاي معاملاتي ، مراكز پخش دارو ، فروشگاههاي مواد غذايي و پروتئيني ، آموزشگاهها ،مراكز خدماتي و ساير موارد مشابه مي باشد .
 ساختمان ، تأسيسات ، موجودي اثاث ثابت و دكوراسيون هر يك از مراكز ياد شده را مي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي ،انفجار ، صاعقه و نيز كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد شرکتهای بیمه ای به قيمت روزبيمه نمود .

قاعده نسبي سرمايه:

در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خواهد بود. هر مالي يك قيمت جاري و واقعي دارد و بيمه گذار ملزم است كه مال خود را به آن قيمت بيمه كند ، چنانچه بيمه گذاري مال خود را به قيمت واقعي آن بيمه نكند مانند آن است كه تمام مال خود را بيمه نكند حق بيمه كمتري مي پردازد و بنابراين بايد خسارت كمتري نيز دريافت نمايد.

اين قاعده را كه قاعده نسبي خسارت يا قاعده تناسب مبلغ بيمه شده و خسارت نيز مي گويند براي حفظ حقوق بيمه گر و همچنين رعايت تعادل و انصاف در مورد حقوق جامعه بيمه گذاران اجرا و اعمال مي شود اما اگر ميان بيمه گر و بيمه گذار توافق شودكه طبق فرمول معيني مانند بيمه نخستين خسارت در بيمه آتش سوزي (First Loss) مال مورد بيمه به يك مبلغ توافقي و قراردادي كه كمتر از ارزش واقعي آن است بيمه شود بيمه گر مجاز به اعمال قاعده نسبي سرمايه نخواهد بود.

بيمه نامه شناور يا سرمايه متغير (بيمه نامه بيمه عمومي) : چنانچه موجودي اعم از محصول يامواد اوليه و ... در طول اعتبار بيمه نامه متغير باشد مي توان براي آن بيمه شناوربا توجه به تقاضاي بيمه گذار صادر نمود. بيمه نامه شناور داراي شرايط خاصي است كه بايستي منضم به بيمه نامه گردد.