مقاله ها

پرینت

بیمه آتش سوزی

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

 انواع بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

در اين بيمه نامه بنا به درخواست بيمه گذار واحد مسكوني ، علاوه بر خطرهاي آتش سوزي ، انفجار و صاعقه در برابر كليه خطرهاي اضافي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي گيرد و حق بيمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد .

انواع شرايط در بيمه هاي آتشسوزي:

تنظيم بيمه نامه اساسي ترين و مهمترين نقش رادر تعيين رابطه بيمه گر و بيمه گذار ايفا ميكند زيرا قرارداد بيمه است كه حدود تعهدات طرفين را مشخص كرده و بموجب آن بيمه گذار عهده دار پرداخت حق بيمه و بيمه گر متعهد جبران خسارت وارد به بيمه گذار مي شود با توجه به مراتب فوق شرايط بيمه نامه آتش سوزي مشتمل بر سه قسمت است:

شرايط عمومي،شرايط خصوصي و شرايط ويژه.

انواع شرايط در بخش راهنماي خريد بيمه آتش سوزي توضيح داده خواهد شد.

اصطلاحات معمول در بيمه آتش سوزي :

بيمه گر : شركت بيمه .

بيمه گذار : متقاضي خريد بيمه ( مشتری ).

مورد بيمه : منزل مسكوني .

حريق : آتش سوزي .

ارزش بنا : قيمت ساخت (ساختمان) بدون ارزش ملك.

واحد مسكوني : محلي كه براي كار و حرفه استفاده نمي شودو صرفاً‌ به منظور سكونت از آن استفاده مي شود.

خطر ياپوشش اصلي : شامل آتش سوزي (حريق) ، انفجار و صاعقه .

خطرات اضافي يا تبعي : شامل زلزله ، آتشفشان ، سيل ،سقوط بهمن ، طوفان ، شكست و تركيدگي لوله ، ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف ،سقوط هواپيما ، شكست شيشه ، سرقت اموال و اثاثيه منزل و برخي خطرات ديگر مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار ؛ پوشش هاي اضافي در بيمه نامه آتش سوزي وجود ندارد و تنها بادرخواست بيمه گذار به تعهدات بيمه نامه اضافه مي شود.

 

بيمه آتش سوزي  مراكز اداري - تجاري 


مراكز غير صنعتي مشتمل بر كليه فروشگاههاي تجاري ، تعميرگاهها  ،بيمارستانها ، اماكن عمومي ، ساختمان هاي اداري ، بنگاههاي معاملاتي ، مراكز پخش دارو ، فروشگاههاي مواد غذايي و پروتئيني ، آموزشگاهها ، مراكز خدماتي و ساير موارد مشابه مي باشد .

 ساختمان ، تاسيسات ، موجودي اثاث ثابت و دكوراسيون هر يك از مراكز ياد شده را مي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و نيز كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد شرکتهای بیمه ای به قيمت روز بيمه نمود .

بيمه نامه آتش سوزي مراكز غيرصنعتي

مراكز غير صنعتي مشتمل بر كليه فروشگاههاي تجاري ، تعميرگاهها  ، بيمارستانها ، اماكن عمومي ، ساختمان هاي اداري ، بنگاههاي معاملاتي ، مراكز پخش دارو ، فروشگاههاي مواد غذايي و پروتئيني ، آموزشگاهها ،مراكز خدماتي و ساير موارد مشابه مي باشد .
 ساختمان ، تأسيسات ، موجودي اثاث ثابت و دكوراسيون هر يك از مراكز ياد شده را مي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي ،انفجار ، صاعقه و نيز كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد شرکتهای بیمه ای به قيمت روزبيمه نمود .

قاعده نسبي سرمايه:

در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خواهد بود. هر مالي يك قيمت جاري و واقعي دارد و بيمه گذار ملزم است كه مال خود را به آن قيمت بيمه كند ، چنانچه بيمه گذاري مال خود را به قيمت واقعي آن بيمه نكند مانند آن است كه تمام مال خود را بيمه نكند حق بيمه كمتري مي پردازد و بنابراين بايد خسارت كمتري نيز دريافت نمايد.

اين قاعده را كه قاعده نسبي خسارت يا قاعده تناسب مبلغ بيمه شده و خسارت نيز مي گويند براي حفظ حقوق بيمه گر و همچنين رعايت تعادل و انصاف در مورد حقوق جامعه بيمه گذاران اجرا و اعمال مي شود اما اگر ميان بيمه گر و بيمه گذار توافق شودكه طبق فرمول معيني مانند بيمه نخستين خسارت در بيمه آتش سوزي (First Loss) مال مورد بيمه به يك مبلغ توافقي و قراردادي كه كمتر از ارزش واقعي آن است بيمه شود بيمه گر مجاز به اعمال قاعده نسبي سرمايه نخواهد بود.

بيمه نامه شناور يا سرمايه متغير (بيمه نامه بيمه عمومي) : چنانچه موجودي اعم از محصول يامواد اوليه و ... در طول اعتبار بيمه نامه متغير باشد مي توان براي آن بيمه شناوربا توجه به تقاضاي بيمه گذار صادر نمود. بيمه نامه شناور داراي شرايط خاصي است كه بايستي منضم به بيمه نامه گردد.

بيمه آتش سوزي مراکز صنعتي

مراكز صنعتي شامل كليه كارخانجات صنايع غذايي ،آشاميدني ، دخانيات ، نساجي ، پوشاك ، چرم ، چوب ، كاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافي ،شيميايي ، محصولات كاني غير فلزي ، فلزات اساسي و صنايع متفرقه مي باشد .

ساختمان ، تاسيسات ، ماشين آلات ، مواد اوليه موجودي و محتويات هر يك از مراكز ياد شده را مي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و همچنين كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد شركتهاي بيمه اي به قيمت روز بيمه نمود .