مقاله ها

پرینت

بیمه مسئولیت

نوشته شده توسط bimeh20.com. Posted in خدمات و محصولات بیمه ای

 انواع بيمه نامه هاي مسئوليت

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران كلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند. موضوع بیمه مسئولیت مدنی، تامین و جبران خسارت هایی است كه براثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود .در بیمه مسئولیت مدنی خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد . از انواع متداول بیمه های مسئولیت مدنی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 - بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان

كلیه كارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشی از حوادث حین كار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند.این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بیمه قرار می دهد.تمامی كاركنان شاغل در محدوده محل كار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود.به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشكی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش می باشد.

2- بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی

گاهی در طول انجام  عملیات ساختمانی ،خسارت مالی و صدمات جسمانی  به اشخاص ثالث وارد می آید كه ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری ، پی كنی، نصب اسكلت فلزی و سایر كارهای عمرانی است. این خسارت ها شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان های مجاور در اثر ریزش،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو  و اموال عمومی از جمله فضای سبز، خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب، گاز  و تلفن  و همچنین خسارات جانی وارد به عابرین و همسایگان می باشد. با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبكار و كلیه عوامل اجرایی به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

3-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ،‌محاسب و ناظر ساختمان

این بیمه در جهت برقراری تأمین حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضویت سازمان های نظام مهندسی استان ها،دارای پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازی و شماره امضاء شهر سازی از شهرداری می باشند، در برابر مالكین ساختمان ها، اشخاص ثالث(شامل همسایگان،عابرین و...) و كاركنان اجرایی پروژه ساختمانی(جانی و مالی) عرضه شده است.  تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه  قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود. مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد.

4- بیمه مسئولیت جامع C.G.L

این بیمه نامه برای پیمانكاران پروژه های ساختمانی و تأسیساتی ارائه می شود، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانكار در اجرای پروژه بصورت جامع در برابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

5- بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ پزشكان‌،پیراپزشكان‌،دندانپزشكان‌،آزمایشگاه‌،تشخیص‌ ‌طبی و رادیولوژی‌

 موضوع‌ این‌ بیمه‌، جبران‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ بیمه‌ گذار " پزشك‌" كه‌ ناشی‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ یا غفلت‌ وی‌ در انجام‌ امور پزشكی‌ است‌ كه‌ منجر به‌ ورود صدمات‌ جسمانی‌ یا فوت‌ اشخاص‌ گردد و در ارتباط‌ با معالجه‌، مداوا یا عمل‌ جراحی‌ بیماران‌ باشد همچنین‌ مسئولیت‌ ناشی‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت ‌بیمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ آن‌ به‌ اعمال‌ مذكور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تاریخ‌ انجام‌ عمل‌ نیز تحت‌ پوشش‌ می‌باشد هزینه‌های‌ دادرسی‌ متعلقه‌ در هر دعوی ‌مشمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر محسوب‌ می‌ گردد.

مواردی‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ و غرامت‌ یا خسارتی‌ پرداخت‌ نمی‌شود (استثنائات‌) :

- خسارات‌ ناشی‌ از درمان‌ یا عمل‌ جراحی‌ خارج‌ از تخصص‌ بیمه‌گذار.
- خسارات‌ ناشی‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ توسط بیمه‌گذار در صورتی‌ كه‌ وی‌ از مواد مخدر یا داروهای‌ خواب‌آور و یا مشروبات‌ الكلی‌ استفاده‌ كرده‌ باشد.
- غرامت ‌ناشی‌از هرگونه ‌معالجه‌، مداوا و یا عمل‌جراحی‌كه‌ خلاف‌  قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ كشور باشد.
- غرامت‌ ناشی‌ از هرگونه‌ بیهوشی‌ عمومی‌ كه‌ خارج‌ از درمانگاه‌ یا بیمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
- غرامت‌ ناشی‌ از دعاوی‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع.‌
- غرامت‌ ناشی‌ از انجام‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ نسبت‌ به‌ منسوبین‌ درجه‌ یك‌ (سببی‌ و نسبی‌)
- غرامت‌ ناشی ‌از انجام‌ هرگونه ‌مداوا، معالجه‌ و یا عمل‌جراحی‌ به‌منظور زیبایی‌.

در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ تعهد بیمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار براساس‌ حداكثر سقف‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ است‌. لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ كه‌ در مورد این‌ بیمه‌نامه‌ حداكثر سقف‌ تعهدات‌ مالی‌ برای‌ جرح ‌و فوت‌ باید به ‌نحوی‌ تعیین‌ شود كه‌ منطبق ‌با آراء صادره‌ از محاكم‌ و مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ باشد.

6- بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان

موضوع  بیمه نامه  مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده  بیمارستان  ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد.ادعاهای حقوقی علیه مراكز درمانی به علل عدم كارآیی،فقدان،نقائص در امكانات پزشكی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، در مدت معالجه، مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار كه منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعین ، عیادت كنندگان و...) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

7- بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالكین‌ آسانسور

 امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ های‌ تجاری‌ و مسكونی‌،جزء تأسیسات ‌اساسی‌ به‌ شمار می‌روند هر چند كه‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌ ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالكین‌ انجام‌ می‌ شود ولیكن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌، عیوب‌ قسمت‌ های‌ مكانیكی‌ و الكتریكی‌ "كه‌ ناگهانی‌ بروز می‌ نماید" سبب‌ ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌ كنندگان‌ از آسانسور می‌ گردد بیمه‌ مسئولیت ‌آسانسور قراردادی‌ است‌ كه‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌ نماید.

8- بیمه مسئولیت مدیران باشگاه های ورزشی

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماكن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد.

9- بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی

براساس این طرح بیمه ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه ، بیمه می گردد. در ضمن چنانچه  واحد اقامتی دارای امكاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پاركینگ و ... باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد.

10- بیمه مسئولیت حمل و نقل

 بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس كنوانسیون C.M.R براساس شرایط این نوع بیمه، مسئولیت مدنی شركت های حمل و نقل بین المللی مطابق كنوانسیون بین المللی  C.M.Rتحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
 
11- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)

در این  بیمه نامه، مسئولیت مدنی شركت های حمل و نقل زمینی داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

12- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی

این بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی را در برابر صاحبان كالا یا ذوی الحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های حمل و نقل هوایی صادره و كنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد.  

 سایر انواع رشته های بیمه مسئولیت مدنی عبارتند از :

- بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد كودك.
- بیمه مسئولیت برگزاركنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی.
- بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده كنندگان.
- بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانك ها.
- بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها.
- بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها و سینماها.
- بیمه مسئولیت مدنی استراحتگاه های ساحلی.
- بیمه مسئولیت مدنی پاركینگ های عمومی.
- بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو.
- بیمه مسئولیت مدنی طرح های احداث شبكه های آب و فاضلاب، گاز، برق،‌ مخابرات و ...
- بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان.
- بیمه مسئولیت آتش سوزی.
- بیمه مسئولیت مدنی شركت های برق منطقه ای در قبال مشتركین.
- بیمه مسئولیت مدنی مهندسین بازرسان گاز.
- بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب سیستم های گازسوز خودرو.
- بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی.
- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل.
-  و....

انواع بيمه نامه هاي مهندسي

پروژه های عمرانی،سازه های صنعتی و ساختمانی از ابتدای شروع عملیات ساخت و در تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و  همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت در معرض خطرات گوناگون و آسیبهای ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل بیمه گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند.

انواع بیمه های مهندسی به شرح زیر است

 

1-( C.A.R )بیمه تمام خطر پیمانکاران

 

2-( E.A.R)بیمه تمام خطر نصب

 

3- (C.P.M)بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

 

4-(C.E.C.R) بیمه سازه های تکمیل شده

 

5-(D.O.S) بیمه فساد کالا در سردخانه

 

6-(E.E) بیمه تجهیزات الکترونیک

 

7-(M.B) بیمه شکست ماشین آلات

 

8-(M.L.O.P) بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

 

9-بیمه بویلر و مخازن تحت فشار( B.P.V)

بیمه تمام خطر پیمانکاران(C.A.R)

 

 به موجب این بیمه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحدهای مسكونی،  تجاری، اداری، مدارس، كارخانجات، نیروگاه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، جاده ها، پل ها، سدها، شبكه های فاضلاب  و ... تحت پوشش قرار می گیرند. مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع  و تا اتمام آن  و تحویل كار به كارفرما  ادامه دارد. تحت این بیمه نامه ساختمان های موقت ، تجهیزات و  ماشین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز قابل بیمه شدن می باشند. این پروژه ها از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث، پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش این بیمه قرار گیرد. بیمه تمام خطر پیمانكاران از جمله بیمه های تمام خطر می باشد، به این معنی كه تقریباً هرگونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی كه در طول مدت بیمه به اموال بیمه شده واقع در محل اجرای پروژه ساختمانی وارد شود مشروط بر اینكه به نحوی مشخص در بیمه نامه مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار می دهد كه مهم ترین آنها   عبارتند از :

 

الف : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما، كاربـرد آب یا سـایـر اقـداماتی كه به منظور اطفاء حـریق صورت می گیرد.
ب : سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان.
ج : هرنوع طوفان.
د : زمین لرزه ، نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها.
ه : دزدی ساده ، سرقت با شكست حرز.
و : اجرای ناصحیح كار، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوءنیت.
ز : از بین رفتن یا خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی را كه در حین حمل و نقل در محدوده اجرای پروژه، انبار داری، یا در هنگام سواركردن یا پیاده كردن ماشین آلات به وقوع بپیوندد را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تمام خطر نصب(E.A.R)

 

این بیمه‌نامه خسارت‌های فیزیكی غیرقابل  پیش‌بینی ناشی از حادثه كه در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسكلت فلزی دركارگاه های كوچك و بزرگ صنعتی، صنایع خودروسازی، شیمیائی، فولاد،غذائی، چوب و كاغذ، چرم، كاشی سازی صنایع وابسته به كشاورزی، همچنین سیستم‌های مخابراتی ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های انتقال آب، گاز وخطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

در بیمه‌نامه تمام خطر نصب، خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل، طوفان، لغزش و رانش زمین، دزدی با شكست حرز تحت پوشش قرار می‌گیرد. مواردی نظیر طراحی غلط، مصالح معیوب، اجرای غلط، خطرات بوجود آمده در كارخانه سازنده ماشین‌آلات و تجهیزات بكار گرفته  شده برای نصب نیز قابل بیمه شدن هستند. پوشش بیمه تمام خطر از زمان شروع عملیات نصب و ساختمانی آغاز و شامل دوره آزمایش و نگهداری نیز خواهد شد. مسئولیت مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث نیز در بیمه تمام خطر تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاری(C.P.M)

 

این بیمه نامه برای انواع ماشین آلات و تجهیزات مانند: بلدوزر، گریدر، بیل مكانیكی و سایر وسایل و تجهیزات مشابه كه در كارهای ساختمانی و نصب  مورد استفاده پیمانكاران قرار می گیرد، صادر می شود و خسارت های وارده را با رعایت شرایط و استثنائات بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه سازه های تكمیل شده(C.E.C.R)

 

مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره به دنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و... تحت پوشش قرار دهند. اهم سازه هایی که می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند عبارتند از:ساختمان های مسكونی، اداری، برج ها، جاده ها، راه آهن، باندهای فرودگاه، پل ها، تونل ها، سدها، کانال ها، بندرگاه ها، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب، خطوط لوله آب، نفت، گاز و فاضلاب ونیز انبارها و معادن در زمان بهره برداری.

 

این بیمه نامه خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که نیاز به تعمیر و یا تعویض مورد بیمه داشته باشد تحت پوشش قرار می دهد.

 

خطرهای تحت پوشش عبارتند از: تصادم وسایط نقلیه زمینی، دریایی، هوایی و یا سقوط اجسام، زمین لرزه، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان، طوفان، سیل یا طغیان آب ،نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین، یخبندان، یخ و برف، خرابکاری عمدی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار.

بیمه فساد كالا در انبار سردخانه(D.O.S)

 

هدف از ارائه این بیمه پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان دراثر شکست ماشین آلات سرد کننده، خواستار پوشش بیمه می باشند بدین معنی چنانچه حادثه ای موجب از بین رفتن یا خسارت  وارد به  تجهیزات سردکننده بشود و غرامت ناشی از آن، تحت شرایط بیمه شکست ماشین آلات  قابل جبران باشد، فساد محصول در اثر چنین حادثه ای تحت پوشش خواهد بود لازم به ذکر است که بیمه فساد کالا مکمل پوشش ارائه شده در بیمه (شکست) ماشین آلات و اخذ آن جز در ارتباط با بیمه ماشین آلات موردی ندارد.

 بیمه تجهیزات الكترونیك (EE)  

 

این بیمه خطرات وارد به انواع تجهیزات الكترونیكی مورد استفاده در كارگاه‌های صنعتی، صنایع، لوازم پزشكی و آزمایشگاهی، لوزم اداری، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه‌های كنترلی، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاه‌های تست مواد، تجهیزات گیرنده و فرستنده، كامپیوتر و مانند آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

برخی از این انواع وسایل الکترونیکی که می تواند تحت پوشش بیمه نامه تجهیزات الکترونیک قرار گیرد به شرح زیر است:

 

الف - کامپیوترها و قسمت های خارجی آنها مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطه ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر و همچنین تجهیزات اضافی که برای بهره برداری مورد نیاز است مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور.
ب - کارت پانج، نوارهای مغناطیسی و دیسک های نوری.
ج - تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه X ، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و...
د- دستگاههای الکترونیکی مخابراتی مثل تلفنخانه مرکزی، دستگاههای تلکس، تجهیزات ایستگاه های رادیو تلویزیون، رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی.
هـ - وسایل فیلمبرداری، دوربین ها، ویدئو، دستگاههای ضبط و پخش صدا.
و - ماشین های اداری ، مانند دستگاه فتوکپی ،کامپیوترهای شخصی و غیره.
مهمترین خطرهایی که می تواند تحت پوشش قرار گیرد عبارتند از :
آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب و طوفان در مناطقی که در معرض مستقیم خطرات مذکور قرار دارند، شکست در اثر عوامل الکترونیکی و مکانیکی در صورتی که خسارت مذکور در تعهد فروشنده یا تحت پوشش قرارداد نگهداری مورد بیمه باشد، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. سقوط هواپیما، دوده، خوردگی، گرد و خاک، رطوبت، غبار، خسارت عمومی بـه وسیلـــه کـارکنـان، زمیــن لرزه ، ریزش کوه، سقوط بهمن.

بیمه‌ شکست ماشین آلات(M.B)

 

این بیمه نامه خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات كارخانجات ناشی از عیوب مكانیكی و یا الكتریكی كه بطور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد را تحت پوشش قرار می دهد.  ماشین آلات ودستگاههای زیر می توانند از این نوع پوشش بیمه ای استفاده نمایند :
• ژنراتور ها، توربین ها
• ماشین آلات تراشكاری، بافندگی، چاپ
• ماشین آلات تولید مواد غذائی

برخی ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :
• عیوب ناشی از شكست مكانیكی ماشین آلات
• اشتباه در سیستم روغن كاری
• عوامل جوی
• خسارات فیزیكی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی
• طراحی غلط
• شكست الكتریكی كه عمدتاً ناشی از نوسانات برق می باشد
• اشتباهات عمدی و خرابكارانه كارگران
• افتادن اشیاء خارجی به درون ماشین

بیمه شكست ماشین آلات دارای بعضی استثنائات نیز می باشد كه برخی از آنها عبارتند از :
• خساراتی كه توسط بیمه نامه های دیگر تحت پوشش قرار دارند
• خسارات طبیعی
• جنگ
• عمل عمدی بیمه گذار و یا نمایندگان او
• استهلاك و خوردگی

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (M.L.O.P)

 

این بیمه‌نامه مكمل بیمه شكست ماشین‌آلات می‌باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین‌آلات، وقفه‌ای در تولید كارخانه به وجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را كه شامل هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد كاركنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته است را بیمه می‌نماید.  زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیكی وارد به ماشین‌آلات خواهد بود.


بیمه بویلر و مخازن تحت فشار  (B.P.V)

این بیمه نامه خسارت های ناشی از انفجار فیزیكی یا شیمیایی بویلرها و مخازن تحت فشار را كه به خود و اموال بیمه گذار صدمه می زند و همچنین خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.

 

ساير مسئوليت ها

 

بیمه های خاص شامل بیمه كشتی، بیمه هواپیما ، بیمه پول، بیمه اعتباری و ... می شود.

بیمه كشتی

 

انواع بیمه نامه های قابل ارائه به مالكان كشتی :   

 

الف) بیمه نامه بدنه و ماشین آلات شناورها
ب) پوشش مسئولیت شناورها

الف)بیمه بدنه و ماشین آلات شناورها بر اساس كلوزهای طراحی شده توسط انیستیتو لندن ارائه می گردد.

 

این كلوزها كاملأ استاندارد و دارای تنوع گسترده بوده و هر كلوز مبین پوشش خاصی می باشد.

 

مهمترین كلوزهای قابل ارائه در بیمه های شناورها:

1- كلوز 280 (زمانی) تمام خطر:

 

اهم خطرات تحت پوشش این كلوز عبارتند از :
- خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
- آتش سوزی و انفجار
- تفدیه یا jettison (به دریا انداختن محمولات جهت نجات كشتی و ما بقی كالاها)
- خسارت وارده به كشتی در اثر برخورد با اسكله و تأسیسات بندری یا سكوها
-خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
-خسارت ناشی از تركیدن دیگ و یا شكست شفت
-خسارت ناشی از خطای كاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
-سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم(در صورت برخورد كشتی با كشتی دیگر چنانچه كشتی مورد بیمه، مقصر حادثه باشد، علاوه بر خسارت وارده به كشتی مورد بیمه، سه چهارم خسارت كشتی مقابل نیز، قابل جبران می باشد.)
-زیان همگانی
-هزینه های نجات

2-كلوز248 (زمانی) خسارت كلی +سه چهارم مسئولیت تصادم و زیان همگانی و هزینه های نجات:

 

این كلوز خسارت كلی شناورها را مورد پوشش قرار می دهد بدین معنی كه چنانچه كشتی به علت یكی از خطرات تحت پوشش غرق گردد و یا از بین برود خسارت قابل پرداخت می باشد ولی خسارت جزئی تحت پوشش این كلوز نمی باشد.

3-كلوز289 (زمانی) خسارت كلی+ هزینه های نجات:

 

این كلوز نیز خسارت كلی و یا از بین رفتن كامل كشتی را تحت پوشش قرار می دهد.

4-كلوز 346 (زمانی)تمام خطر:

 

این كلوز  یكی از كاملترین كلوزهای موجود بوده كه تمامی خسارت مشمول عنوان جزئی و كلی را پوشش می دهد و ویژه شناورهای صیادی است.

5-كلوز 281 (خطر جنگ):

 

 این كلوز در خصوص خطرات ناشی از جنگ می باشد كه به صورت خطرات اضافی قابل ارائه می باشد.

ب)پوشش مسئولیت شناورها

 

 علاوه بر خطراتی كه بدنه و ماشین آلات شناورها را تهدید می كند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت كاركنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز می باشند. همچنان كه در موارد وقوع تصادم (collision) مسئول هر گونه آسیب احتمالی به سایر شناورها و یا اسكله و سكوهای مستقر در دریا و یا آلودگی آبها(pollution) می باشد. حال با توجه به اینكه كلوزهای مورد استفاده در بدنه شناورها، مسئولیت مالكان را اصلاً پوشش نمی دهد و آنهایی هم كه پوشش می دهند به صورت كاملاً محدود بوده و فقط مسئولیت شناورها در هنگام وقوع تصادم و برخورد با كشتی دیگر را پوشش می دهند، لذا به منظور جلوگیری از ضرر مالكان و برای ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی كلوپ هایی تأسیس شده اند كه به كلوپ های (P&I) معروف می باشند كه در سطح جهان دارای فعالیت بسیار گسترده ای بوده و خساراتی را كه ناشی از مسئولیت مالكان می باشد را پوشش می دهند.

بیمه هواپیما

 

 انواع بیمه های هوایی در ارتباط با هواپیماهای مسافربری و باری، هلیكوپترها و انواع هواپیماها و وسایل پرنده سبك و فوق سبك را می توان به شرح ذیل تقسیم نمود كه بیمه گذاران می توانند همه این پوشش ها را در قالب یك بیمه نامه خریداری نمایند:

1-بیمه های اجباری(قانونی):

 

پوشش بیمه های اجباری هر فروند هواپیما مطابق با دستور سازمان هواپیمایی كشوری ایران (ICAO) عبارتند از:

 

الف) بیمه مسئولیت قانونی شركت های هواپیمایی نسبت به مسافران و خدمه پروازی:

 

بر اساس این پوشش، بیمه گر مسئولیت قانونی بیمه گذار را در ارتباط با صدمات مالی و جانی ناشی از حادثه وارد به مسافرین و خدمه پروازی، مادامی كه به هواپیما سوار می شوند، در مدتی كه داخل هواپیما هستند و یا در حالی كه از هواپیما پیاده می شوند را تحت پوشش قرار می دهند. قابل ذكر است كه هنگام تنظیم بیمه نامه می بایست به پیمان 1929 ورشو و پروتكل 1955 لاهه و نیز قانون دیات اسلامی توجه كامل داشت. همچنین بیمه گذاران در صورت توافق بیمه گر و همچنین تأیید سازمان  هواپیمایی كشوری می توانند پوشش بیمه ای ارزانتری را برای وسایل پرنده و هواپیماهای شخصی فوق سبك خود نسبت به بیمه مسئولیت سرنشین ابتیاع نمایند كه فقط صدمات ناشی از حادثه وارد به سرنشینان كه منجر به فوت یا نقص عضو دائم می گردد را جبران می نماید كه پوشش بیمه حوادث سرنشین نام دارد.

ب) بیمه مسئولیت شركت های هواپیمایی نسبت به اشخاص ثالث:

 

اگر در اثر سقوط و یا برخورد هواپیما، اشخاص ثالث (به غیر از سرنشینان هواپیما) دچار خسارت شوند بیمه گر با توجه به شرایط بیمه نامه و بنا به تشخیص محاكم صالحه، خسارت مالی و جانی را تا سقف سرمایه بیمه نامه جبران خواهد كرد.

2-بیمه بدنه هواپیما:

 

 در این نوع  بیمه، بیمه گر مطابق با شرایط بیمه نامه كلیه خسارات كلی و جزئی وارد به بدنه هواپیما را پرداخت كرده، یا هواپیما را تعمیر و یا جایگزین می نماید.

 بیمه پول شامل بیمه پول در صندوق و پول در گردش می شود:

 

بیمه نامه پول در صندوق

 

فقدان وجوه نقد و یا اسناد مالی که قابل تبدیل به پول باشند از قبیل چک های مسافرتی، چک های بانکی، سفته و اوراق بهادار که  موضوع این بیمه نامه  می باشند، در  اثر  بروز خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، طوفان، سرقت، دزدی یا شکست حرز و تصادف وسیله نقلیه حامل وجوه که منجر به مفقود و یا از بین رفتن وجوه گردد، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.
متقاضیان این بیمه نامه می توانند کلیه  شرکت ها، کارخانجات تولیدی، موسسات اعتباری، بانک های قرض الحسنه، فروشگاه های زنجیره ای، آژانس های صندوق مسافرتی و ... که همگی به نوعی با مسئله نقدینگی و نگهداری وجوه در صندوق در طی شبانه روز و همچنین با  نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به  نقطه دیگر روبرو  بوده و لذا  هر  یک از این  واحدهای اقتصادی و بازرگانی به منظور حفظ اموال اشخاص ثالث که به صورت امانت نزد آنها  قرار دارد، از این پوشش بیمه ای،می توانند بهره مند گردند.
در این نوع  بیمه، پول "اسکناس یا وجوه رایج  مملکتی "،سکه "به  استثنای "مسکوکات گرانبها"، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی موجود در صندوق و خزانه مؤسسات، شرکت ها و بانک ها مادامی که در صندوق یا خزانه مذکور  نگهداری می شود در مقابل خطر سرقت با شکستن حرز، تحت پوشش بیمه ای می باشد. ضمناً چنانچه محل استقرار صندوق یا خزانه متعلق به بیمه گذار باشد خسارات وارده به محل مورد بیمه در نتیجه سرقت یا اقدام به سرقت نیز تحت پوشش قرار می گیرد.

 بیمه نامه پول در گردش

 

در این نوع بیمه، کلیه وجوه در حین نقل و انتقال از یک نقطه به نقاط دیگر در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سرقت (اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه با جبر و عنف) تحت پوشش این بیمه است.

بیمه اعتباری

 

بیمه های اعتباری، براساس این طرح تسهیلات بانك ها و مطالبات شركت هایی كه كالا و محصولات خود را بصورت اقساطی به فروش می رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات، تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

كلیه بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شركت هایی كه براساس قرارداد فروش تنظیمی ، عملیات فروش های اعتباری انجام می دهند می توانند برای اطمینان از وصول مطالبات و تضمین سرمایه خود از پوشش بیمه ای یاد شده استفاده نمایند.

انواع بيمه نامه هاي مهندسي

پروژه های عمرانی،سازه های صنعتی و ساختمانی از ابتدای شروع عملیات ساخت و در تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و  همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت در معرض خطرات گوناگون و آسیبهای ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل بیمه گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند.

انواع بیمه های مهندسی به شرح زیر است

1-( C.A.R )بیمه تمام خطر پیمانکاران

2-( E.A.R)بیمه تمام خطر نصب

3- (C.P.M)بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

4-(C.E.C.R) بیمه سازه های تکمیل شده

5-(D.O.S) بیمه فساد کالا در سردخانه

6-(E.E) بیمه تجهیزات الکترونیک

7-(M.B) بیمه شکست ماشین آلات

8-(M.L.O.P) بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

9-بیمه بویلر و مخازن تحت فشار( B.P.V)

بیمه تمام خطر پیمانکاران(C.A.R)

 به موجب این بیمه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحدهای مسكونی،  تجاری، اداری، مدارس، كارخانجات، نیروگاه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، جاده ها، پل ها، سدها، شبكه های فاضلاب  و ... تحت پوشش قرار می گیرند. مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع  و تا اتمام آن  و تحویل كار به كارفرما  ادامه دارد. تحت این بیمه نامه ساختمان های موقت ، تجهیزات و  ماشین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز قابل بیمه شدن می باشند. این پروژه ها از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث، پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش این بیمه قرار گیرد. بیمه تمام خطر پیمانكاران از جمله بیمه های تمام خطر می باشد، به این معنی كه تقریباً هرگونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی كه در طول مدت بیمه به اموال بیمه شده واقع در محل اجرای پروژه ساختمانی وارد شود مشروط بر اینكه به نحوی مشخص در بیمه نامه مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار می دهد كه مهم ترین آنها   عبارتند از :

الف : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما، كاربـرد آب یا سـایـر اقـداماتی كه به منظور اطفاء حـریق صورت می گیرد.
ب : سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان.
ج : هرنوع طوفان.
د : زمین لرزه ، نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها.
ه : دزدی ساده ، سرقت با شكست حرز.
و : اجرای ناصحیح كار، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوءنیت.
ز : از بین رفتن یا خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی را كه در حین حمل و نقل در محدوده اجرای پروژه، انبار داری، یا در هنگام سواركردن یا پیاده كردن ماشین آلات به وقوع بپیوندد را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تمام خطر نصب(E.A.R)

این بیمه‌نامه خسارت‌های فیزیكی غیرقابل  پیش‌بینی ناشی از حادثه كه در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسكلت فلزی دركارگاه های كوچك و بزرگ صنعتی، صنایع خودروسازی، شیمیائی، فولاد،غذائی، چوب و كاغذ، چرم، كاشی سازی صنایع وابسته به كشاورزی، همچنین سیستم‌های مخابراتی ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های انتقال آب، گاز وخطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می‌دهد.

در بیمه‌نامه تمام خطر نصب، خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل، طوفان، لغزش و رانش زمین، دزدی با شكست حرز تحت پوشش قرار می‌گیرد. مواردی نظیر طراحی غلط، مصالح معیوب، اجرای غلط، خطرات بوجود آمده در كارخانه سازنده ماشین‌آلات و تجهیزات بكار گرفته  شده برای نصب نیز قابل بیمه شدن هستند. پوشش بیمه تمام خطر از زمان شروع عملیات نصب و ساختمانی آغاز و شامل دوره آزمایش و نگهداری نیز خواهد شد. مسئولیت مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث نیز در بیمه تمام خطر تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاری(C.P.M)

این بیمه نامه برای انواع ماشین آلات و تجهیزات مانند: بلدوزر، گریدر، بیل مكانیكی و سایر وسایل و تجهیزات مشابه كه در كارهای ساختمانی و نصب  مورد استفاده پیمانكاران قرار می گیرد، صادر می شود و خسارت های وارده را با رعایت شرایط و استثنائات بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه سازه های تكمیل شده(C.E.C.R)

مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره به دنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و... تحت پوشش قرار دهند. اهم سازه هایی که می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند عبارتند از:ساختمان های مسكونی، اداری، برج ها، جاده ها، راه آهن، باندهای فرودگاه، پل ها، تونل ها، سدها، کانال ها، بندرگاه ها، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب، خطوط لوله آب، نفت، گاز و فاضلاب ونیز انبارها و معادن در زمان بهره برداری.

این بیمه نامه خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که نیاز به تعمیر و یا تعویض مورد بیمه داشته باشد تحت پوشش قرار می دهد.

خطرهای تحت پوشش عبارتند از: تصادم وسایط نقلیه زمینی، دریایی، هوایی و یا سقوط اجسام، زمین لرزه، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان، طوفان، سیل یا طغیان آب ،نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین، یخبندان، یخ و برف، خرابکاری عمدی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار.

بیمه فساد كالا در انبار سردخانه(D.O.S)

هدف از ارائه این بیمه پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان دراثر شکست ماشین آلات سرد کننده، خواستار پوشش بیمه می باشند بدین معنی چنانچه حادثه ای موجب از بین رفتن یا خسارت  وارد به  تجهیزات سردکننده بشود و غرامت ناشی از آن، تحت شرایط بیمه شکست ماشین آلات  قابل جبران باشد، فساد محصول در اثر چنین حادثه ای تحت پوشش خواهد بود لازم به ذکر است که بیمه فساد کالا مکمل پوشش ارائه شده در بیمه (شکست) ماشین آلات و اخذ آن جز در ارتباط با بیمه ماشین آلات موردی ندارد.

 بیمه تجهیزات الكترونیك (EE)  

این بیمه خطرات وارد به انواع تجهیزات الكترونیكی مورد استفاده در كارگاه‌های صنعتی، صنایع، لوازم پزشكی و آزمایشگاهی، لوزم اداری، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه‌های كنترلی، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاه‌های تست مواد، تجهیزات گیرنده و فرستنده، كامپیوتر و مانند آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

برخی از این انواع وسایل الکترونیکی که می تواند تحت پوشش بیمه نامه تجهیزات الکترونیک قرار گیرد به شرح زیر است:

الف - کامپیوترها و قسمت های خارجی آنها مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطه ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر و همچنین تجهیزات اضافی که برای بهره برداری مورد نیاز است مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور.
ب - کارت پانج، نوارهای مغناطیسی و دیسک های نوری.
ج - تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه X ، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و...
د- دستگاههای الکترونیکی مخابراتی مثل تلفنخانه مرکزی، دستگاههای تلکس، تجهیزات ایستگاه های رادیو تلویزیون، رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی.
هـ - وسایل فیلمبرداری، دوربین ها، ویدئو، دستگاههای ضبط و پخش صدا.
و - ماشین های اداری ، مانند دستگاه فتوکپی ،کامپیوترهای شخصی و غیره.
مهمترین خطرهایی که می تواند تحت پوشش قرار گیرد عبارتند از :
آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب و طوفان در مناطقی که در معرض مستقیم خطرات مذکور قرار دارند، شکست در اثر عوامل الکترونیکی و مکانیکی در صورتی که خسارت مذکور در تعهد فروشنده یا تحت پوشش قرارداد نگهداری مورد بیمه باشد، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. سقوط هواپیما، دوده، خوردگی، گرد و خاک، رطوبت، غبار، خسارت عمومی بـه وسیلـــه کـارکنـان، زمیــن لرزه ، ریزش کوه، سقوط بهمن.

بیمه‌ شکست ماشین آلات(M.B)

این بیمه نامه خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات كارخانجات ناشی از عیوب مكانیكی و یا الكتریكی كه بطور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد را تحت پوشش قرار می دهد.  ماشین آلات ودستگاههای زیر می توانند از این نوع پوشش بیمه ای استفاده نمایند :
• ژنراتور ها، توربین ها
• ماشین آلات تراشكاری، بافندگی، چاپ
• ماشین آلات تولید مواد غذائی

برخی ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :
• عیوب ناشی از شكست مكانیكی ماشین آلات
• اشتباه در سیستم روغن كاری
• عوامل جوی
• خسارات فیزیكی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی
• طراحی غلط
• شكست الكتریكی كه عمدتاً ناشی از نوسانات برق می باشد
• اشتباهات عمدی و خرابكارانه كارگران
• افتادن اشیاء خارجی به درون ماشین

بیمه شكست ماشین آلات دارای بعضی استثنائات نیز می باشد كه برخی از آنها عبارتند از :
• خساراتی كه توسط بیمه نامه های دیگر تحت پوشش قرار دارند
• خسارات طبیعی
• جنگ
• عمل عمدی بیمه گذار و یا نمایندگان او
• استهلاك و خوردگی

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (M.L.O.P)

این بیمه‌نامه مكمل بیمه شكست ماشین‌آلات می‌باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین‌آلات، وقفه‌ای در تولید كارخانه به وجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را كه شامل هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد كاركنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته است را بیمه می‌نماید.  زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیكی وارد به ماشین‌آلات خواهد بود.


بیمه بویلر و مخازن تحت فشار  (B.P.V)

این بیمه نامه خسارت های ناشی از انفجار فیزیكی یا شیمیایی بویلرها و مخازن تحت فشار را كه به خود و اموال بیمه گذار صدمه می زند و همچنین خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.